SLS
menu logo  
line decor
  
line decor
 
 

 

METODIKA

  1. ÚVOD

Zameranie kurzu bolo na získanie návykov v oblasti ochrany lesného hospodárstva. Bolo potrebné získať zručnosť a správne  riešenie krízových a konfliktných stretov . Návyky pri  prekonávaní psychických záťaží a stresov, ktoré sú  spojené s výkonom služby ochrancu majetku. Títo by sa mali stať v budúcnosti  bezpečnostnými  profesionálmi v oblasti ochrany. Bezpečnostným profesionálom sa nestane  bezpečnostný pracovník zložením skúšky odbornej spôsobilosti a rekvalifikáciou alebo absolvovaním odbornej školy. Jeho profesionalita sa formuje v systéme ďalšej odbornej prípravy u zamestnávateľa, v zdokonaľovacom a špeciálnom výcviku u vybranej špecializovanej organizácie alebo jednotky. Bezpečnostný profesionál sa nerodí, ale predovšetkým  svojimi danosťami sa ním vo výkone  stáva. Nároky na jeho kvalifikáciu a odbornosť rastú úmerne s kvalitou technických  prostriedkov a náročnosťou  ich obsluhy.

Žijeme v spoločnosti, ktorá prechádza zmenami spoločenských pomerov a sme svedkami zmeny všeobecnej celosvetovej obrannej politiky. To všetko je spôsobené udalosťami, ktoré sa v našej krajine denno-denne vyskytujú a udalosťami, ktorými sme svedkami na celom svete. Budúcnosť poskytovania služieb  bezpečnosti má perspektívu, pretože sústavne rastie potreba ochrany majetku, osôb a kriminalita pri nedokončenej  politickej a ekonomickej transformácii spoločnosti sa neznižuje  želateľným tempom. Trestná činnosť je sprevádzaná zvyšujúcim sa násilím  a brutalitou, zločin sa stáva  organizovanejším  /pytliactvo, krádeže na objednávku a pod./. Objavujú sa nové formy protiprávneho konania ako napr.  narušenie informačnej bezpečnosti objektov, zločiny bielych  golierov, štátny terorizmus, náboženský militantizmus a pod. Tieto prejavy vznikajú vo vnútri spoločnosti ale taktiež  sú importované zo  zahraničia rôznymi  zločineckými brigádami a klanmi. Do popredia v rámci reakcie  na vývoj zločinu sa dostávajú otázky  zvýšenia profesionality. Z vývojových trendov zločinnosti  vyplýva, že ochrana  nemôže byť iba úlohou polície.

Bezpečnostný profesionál pri začlenení sa do štruktúr ochrany musí  zaujať svoj nekompromisný postoj.
Iba pri tvrdosti k sebe samému, pri ochrane vlastného života a pri vlastnom prežití, môže  zabezpečiť profesionál dobrú a dokonalú ochranu majetku.

Strana 1 z 4

 
 

ADRESA:
Časť Pod lesom 283, 059 91 Veľký Slavkov, Slovensko

TELEFÓN:
0903 051 787

FAX:
052/ 4423604

E-MAIL: jt @ slesys.sk

ICO: 360 010 58

IČ DPH:SK 20 21 340 849

 


 
 
 

Copyright© 2008

SLS - SERVIS LESY STRÁŽ s r. o.

All rights reserved.